مشاغل

متقاضيان مشاغل خانگي لازم است متناسب با نوع فعاليت مورد نظر خود يكي از فرم هاي ثبت نام (مستقل – تحت پوشش – پشتيبان ) را تكميل نمايند . فرمهاي تكميلي توسط دستگاه اجرائي ذيربط بررسي شده و در صورت تائيد طرح در دستگاه اجرائي ، مجوز مربوطه صادر خواهد شد

عنوان شغلی
شهر
مهارت های لازم
فرم درخواست
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذذذذذذذذذذذذ

Requirements Skills+

ذذذذذذذذذذذذذذذ
استخدام نیروی آشنا به IT
تهران

Requirements Skills+

آشنا به شبکه و مدیریت وب سایت