یرآق آلات درهای ورودی | یرآق آلات درهای ورودی | معرفی

1. قفل های چند زبانه و ضد سرقت
2. قفل های اتوماتیک
3. انواع دستگیره های ایمنی یک و دو طرفه               
4. دستگیره های خروج اضطراری 
5. انواع توپی قفل مکانیکی و الکترونیکی قابل برنامه ریزی
6. انواع مختلف ترمز در اتوماتیک
7. انواع مختلف ترمز در اتوماتیک
8. سیستم در های بازشو اتوماتیک لولایی